Wednesday, May 2, 2012

...

تصمیم داره تصویرسازی شعر بزرگسال شروع کنه...از پیشنهادات شما برای معرفی تصویرگران شعر بزرگسالی که دوست دارین به شدت استقبال می شه... 

No comments: