Sunday, May 23, 2010

بهار


آرام در گوشش زمزمه کرد...اینجا مدتها است که بهار آمده...اما تو آنچنان در زمستان خویش غرق شده ای...که صدای هیچ پرنده ای را هنوز نشینده ای و گرمای آغوش خورشید را هنوز احساس نکرده ای

No comments: